top of page

Brussel Economie en Werkgelegenheid

gewestelijke overheidsdienst Brussel

           RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE WERKNEMERS EN DE WERKZOEKENDEN

 

I. Opmerkingen vooraf

Deze tekst dient door de tewerkstellingsoperator te worden aangeplakt op een daartoe geschikte plaats waar de tewerkstellingsactiviteit plaatsvindt en die vlot toegankelijk is voor de werkzoekenden.

Wanneer de tewerkstellingsoperator tewerkstellingsactiviteiten verricht zonder dat er op enig ogenblik van de bemiddeling in een ruimtelijke locatie contact ontstaat tussen deze en de werkzoekende, inzonderheid bij gebruikmaking van visuele media, maakt het betrokken medium het hieronder volgend document kenbaar, of vermeldt het uitdrukkelijk de plaats waar dit op eenvoudig verzoek ter beschikking wordt gesteld door de operator.

In de hierna volgende tekst wordt het begrip “werkzoekende” gebruikt. Ten aanzien van het uitzendbureau verstaat men onder dit begrip de uitzendkrachten die met een arbeidsovereenkomst zijn aangeworven door het bureau om ter beschikking te worden gesteld van derden-gebruikers.

 

II. Verplichtingen van de tewerkstellingsoperatoren

De ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft tot doel de werknemers en de werkzoekenden te beschermen.

 

Bij het uitoefenen van tewerkstellingsactiviteiten moet de tewerkstellingsoperator de volgende rechten van de werknemers en werkzoekenden eerbiedigen:

 

1. Werkzoekenden of werknemers geen arbeidsplaatsen aanbieden die in de volledige loop van de verstrekte dienst onbestaande zijn of indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden.

 

2. De bepalingen van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling eerbiedigen.

 

3. De werknemers of werkzoekenden niet het recht ontzeggen op vakbondsvrijheid en op sociaal overleg.

 

4. De bepalingen naleven van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten.

 

5. Geen medische gegevens van de werknemer of werkzoekende inwinnen, die niet overeenstemmen met een vereiste verbonden aan de functie in de werkaanbieding, noch genetische testen verrichten of doen verrichten.

 

6. Rechtstreeks noch onrechtstreeks, ten volle noch ten dele, financiële bijdragen opleggen aan de werknemers of de werkzoekenden, met uitzondering van de werving en selectie van kunstenaars of betaalde beroepssportbeoefenaars.

 

7. Niet in plaats van de werkgever tussen te komen in de beslissing tot aanwerving van een werknemer of werkzoekende, tijdens de aan de aanwerving voorafgaande onderhandelingen noch in het personeelsbeheer van de werkgever.

 

8. Het geldende arbeids- en sociale zekerheidsrecht en de van kracht zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten eerbiedigen.

 

9. De werknemer of werkzoekende in het kader van de arbeidsbemiddeling niet onderwerpen aan een exclusiviteitsbeding noch aan enige andere voorwaarde die rechtstreeks of onrechtstreeks daarop zou neerkomen.

 

10. De werknemer of werkzoekende in het kader van de geleverde diensten niet onderwerpen aan de verplichting om in één of andere handelszaak of onderneming aankopen of uitgaven te doen.

 

11. Juiste, volledige en tijdige informatie verstrekken aan de werknemer of werkzoekende betreffende de arbeidsbemiddelingsactiviteiten en de aard van de dienstbetrekking.

 

12. Indien de diensten van uitzendarbeid niet de enige vorm van arbeidsbemiddeling is die de tewerkstellingsoperator aanbiedt, aan zowel de werknemer, de werkzoekende als de opdrachtgevers duidelijk maken welke activiteit – uitzendarbeid of een andere vorm van arbeidsbemiddeling – wordt aangeboden.

 

13. Indien hij een uitzendbureau is, de taalwetten in arbeidsbetrekkingen naleven ten aanzien van de werkzoekenden.

 

14. Op zijn verzoek inzage verlenen aan de werknemer of werkzoekende in zijn of over hem opgeslagen gegevens en een afschrift of samenvatting van zijn dossier bezorgen na beëindiging van de bemiddelingsopdracht.

 

15. Op zijn verzoek de werknemer of werkzoekende die gebruik maakt van zijn diensten een getuigschrift overhandigen met vermelding van datum en uur van aanmelding.

 

16. De werknemer of werkzoekende schriftelijk op de hoogte brengen van de beslissing die over hem genomen is en dit binnen een redelijke termijn. In geval van afwijzing van de kandidaat vermeldt de tewerkstellingsoperator uitdrukkelijk de redenen. Op zijn verzoek heeft de werknemer of werkzoekende recht op inlichtingen over de uitslagen van alle afgelegde testen en proeven.

 

17. Bij gebruik van persoonlijkheidsonderzoeken en psychologische testen, deze te laten verrichten of afnemen door of onder gezag of verantwoordelijkheid van een gediplomeerde psycholoog. Tewerkstellingsoperatoren die de voormelde verplichtingen niet naleven, kunnen ze worden beboet en gestraft. De erkenning van het uitzendbureau kan worden geschorst of ingetrokken.

De geregistreerde aangifte van de andere particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling kan worden geannuleerd. De tewerkstellingsoperator ……………………………………. verbindt er zich toe deze verplichtingen na te leven. Naam van de wettelijke vertegenwoordiger en functie ……………………………….. Gedaan te ……. op ……… Handtekening, ………………………….

 

 

III. Waar kunnen werknemers of werkzoekenden die het slachtoffer menen te zijn van een inbreuk terecht?

 

Klacht indienen

De volgende dienst is belast met het toezicht op en de handhaving van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en haar uitvoeringsbesluiten. Klachten kunnen er worden ingediend :

 

      Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie

      Kruidtuinlaan 20

      1035 Brussel

     

 

      schriftelijk

      tel. : 02 800 35 00

      fax : 02 800 38 07

      e-mail : gwi@sprb.irisnet.be

 

Om ontvankelijk te zijn, moet de klacht gemotiveerd zijn en op duidelijke wijze omschrijven welke de vermeende inbreuk is.

Een anonieme klacht wordt onontvankelijk verklaard. Alleen klachten op naam worden behandeld.

De anonimiteit van de klager wordt gewaarborgd.

 

Hulp voor slachtoffers van discriminatie

Om discriminatie bij aanwerving te bestrijden, heeft ACTIRIS een loket geopend dat personen die menen slachtoffer te zijn van discriminatie onthaalt, ondersteunt en begeleidt.

Het gaat om een samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

 

      Informatieloket voor discriminatie bij aanwerving

      Agentschap ACTIRIS Brussel

      Antwerpselaan, 26

      1000 Brussel

      infodiscriminatie@actiris.be

      Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u15: vrije toegang. Elke namiddag, behalve                     donderdag: na afspraak (tel: 02 505 78 78).

Bruxelles Economie et Emploi

service public régional de Bruxelles

Disclaimer fr

  DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS ET DES CHERCHEURS D’EMPLOI

 

I. Remarques préliminaires

Ce texte doit être affiché par l’opérateur d’emploi à un endroit approprié sur les lieux de l’activité et aisément accessible aux chercheurs d’emploi.

 

Lorsque l’opérateur d’emploi exerce des activités d’emploi sans qu’à aucun moment du processus de placement, il y ait un contact direct, dans un espace réel, entre l’opérateur et le chercheur d’emploi, notamment lorsqu’il est fait usage de médias visuels, le médium intermédiaire communique le document repris ci-dessous, ou mentionne expressément l’endroit où ce document est mis à disposition par l’opérateur sur simple demande.

 

Dans le texte ci-dessous, la notion de “chercheur d’emploi” est employée. Vis-à-vis de l’agence de travail intérimaire, on entend par là les intérimaires qui ont signé un contrat de travail avec l’agence de travail intérimaire afin d’être mis à disposition des utilisateurs tiers.

 

II. Obligations des opérateurs d’emploi

L’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale vise à protéger les travailleurs et les chercheurs d’emploi.

 

Dans l’exercice de ses activités d’emploi, l’opérateur d’emploi est tenu au respect des droits suivants des travailleurs et des chercheurs d’emploi :

 

Ne pas proposer aux travailleurs ou aux chercheurs d’emploi des offres d'emploi qui ne correspondraient à aucune demande réelle ou qui seraient contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

 

Respecter les dispositions de l’ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l’égalité de traitement en matière d’emploi.

 

Ne pas priver les travailleurs ou les chercheurs d'emploi du droit à la liberté syndicale et à la concertation sociale.

 

Respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d’exécution. Ne pas récolter de données médicales du travailleur ou du chercheur d’emploi qui ne correspondent pas à une exigence liée à la fonction reprise par l’offre d’emploi, ni pratiquer ou faire pratiquer des tests génétiques.

 

Ne mettre aucune contribution financière à charge des travailleurs ou des chercheurs d'emploi de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, à l’exception des artistes et des sportifs professionnels rémunérés en cas de recrutement et de sélection.

 

Ne pas intervenir, en lieu et place de l'employeur, dans la décision d'engager un travailleur ou un chercheur d'emploi, ni dans les négociations préalables à l'engagement, ni dans la gestion du personnel de l'employeur. 1 / 3

 

Respecter les réglementations de travail et de sécurité sociale ainsi que les conventions collectives de travail en vigueur.

 

Ne pas soumettre les activités d'emploi à une condition d'exclusivité dans le chef du travailleur ou du chercheur d'emploi ou à toute autre condition qui aboutirait nécessairement au même effet.

 

Ne pas soumettre les activités d'emploi à l'obligation dans le chef du travailleur ou du chercheur d'emploi d'effectuer des achats ou de faire des dépenses dans un quelconque commerce ou entreprise.

 

Fournir en temps utile des informations correctes et complètes au travailleur ou au chercheur d'emploi concernant les activités de placement et la nature de l'emploi.

 

Lorsque le service de travail intérimaire ne présente qu’un seul service de placement parmi d’autres services assurés par le même opérateur d’emploi, aucun doute ne peut subsister quant au service – service de travail intérimaire ou autre – qui est offert, ni pour le travailleur ou le chercheur d’emploi, ni pour le mandant.

 

Lorsqu’il s’agit d’une agence de travail intérimaire, respecter les dispositions des lois sur l’emploi des langues dans les relations de travail.

 

Permettre au travailleur ou au chercheur d’emploi de consulter les données mémorisées qui le concernent et lui faire parvenir, à sa demande, une copie ou un résumé de son dossier après la cessation de la mission de placement.

 

Remettre, à la demande du travailleur ou du chercheur d’emploi qui utilise ses services, une attestation mentionnant la date et l’heure à laquelle celui-ci s’est présenté.

 

Informer le travailleur ou le chercheur d’emploi, par écrit, de la décision prise à son égard, et ce, dans un délai raisonnable. En cas de refus du candidat, l’opérateur d’emploi en mentionne expressément les motifs. A sa demande, le travailleur ou le chercheur d’emploi est informé des résultats des tests et épreuves pratiques.

 

Faire réaliser ou exécuter les éventuels examens de personnalité et tests psychologiques par un psychologue diplômé ou sous son autorité ou sa responsabilité.

 

En cas de non-respect des obligations susmentionnées, les opérateurs d’emploi sont passibles d’une amende (administrative) ou d’une peine pénale. L’agrément de l’agence de travail intérimaire peut être suspendu voire lui être retiré. La déclaration enregistrée des autres agences d’emploi privées peut être annulée.

 

L’opérateur d’emploi ……………………………………. s’engage à respecter ces obligations.

 

Nom du représentant légal et fonction ………………………………..

 

Faite à ……. le ………

 

Signature,

 

III. A qui peuvent s’adresser les travailleurs et les chercheurs d’emploi qui s’estiment victimes d’une infraction?

 

Déposer plainte

Le service repris ci-après est chargé du contrôle et du surveillance de l’ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale et de ses arrêtés d’exécution. Des plaintes peuvent être portées à la connaissance de :

 

             Bruxelles Economie et Emploi

             Direction de l’Inspection régionale de l’Emploi

             Boulevard du Jardin Botanique 20

             1035 Bruxelles

 

              par écrit

              par téléphone : 02 800 35 00

              par fax : 02 800 38 07

              par courrier électronique : ire@sprb.irisnet.be

 

A peine d’irrecevabilité, la plainte doit être motivée et clairement indiquer de quelle éventuelle infraction il s’agirait. Une plainte anonyme sera déclarée irrecevable. Seules les plaintes nominatives seront traitées. L’anonymat du plaignant est garanti.

 

Se faire aider en cas de discrimination

Pour lutter contre la discrimination à l’embauche, ACTIRIS a ouvert un service spécialisé dans l'accueil, l'aide et l'accompagnement des personnes qui s’estiment victimes de discrimination. Il s’agit d’une collaboration avec le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

 

         Guichet d'information sur la discrimination à l'embauche

         Antenne ACTIRIS Bruxelles

         Boulevard d’Anvers, 26

         1000 Bruxelles

         infodiscrimination@actiris.be

         Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h15 : accès libre.

         Lundi, mardi, mercredi et vendredi après-midi : sur rendez-vous (tél 02 505 78 78).

bottom of page